සියඹලාන්ඩුව ප්‍රදේශයේ දුෂ්කර ගම්මානයක 48 වන පියවර පෙර පාසලට මුල් ගල තැබුවෙමු

 

hemasoutreach-piyawara-siyabalanduwa